^Back To Top

Gospodarka leśna

Gospodarka leśna

Gospodarka narodowa dzieli się na pięć sektorów, do pierwszego z nich należy rolnictwo, rybołówstwo i leśnictwo. Czym właściwie jest gospodarka leśna? Jest to element leśnictwa, który zajmuje się pięcioma ważnymi kwestiami dotyczącymi lasów. Każda z nich stoi na tym samym poziomie w hierarchii ważności, a są to: hodowla lasu, ochrona lasu, użytkowanie lasu, urządzanie lasu i łowiectwo.  Wiąże się to z działaniem czterech zasad, których przestrzeganie jest konieczne do prawidłowego rozwoju i trwania lasów. Zasadami tymi są: powszechna ochrona lasów, trwałość utrzymania lasów, ciągłość i zrównoważone wykorzystanie wszystkich funkcji lasów oraz powiększanie zasobów leśnych.


Hodowla lasu

Nadrzędnym zadaniem hodowli lasu jest dbanie o zachowanie lasów, które istnieją, ale równoczesne kontrolowanie pojawiania się nowych, oczywiście ze zwróceniem uwagi na zachowanie równowagi w ekosystemie leśnym i zapewnieniu produkcji drewna, które jest jednym z najważniejszych naturalnych materiałów. Prócz tego głównego celu hodowla lasu ma jeszcze inne, bardziej szczegółowe, które można podzielić na trzy grupy:

  • cele perspektywiczne (długookresowe),
  • cele etapowe (średniookresowe),
  • cele krótkookresowe (doraźne).

Lasy prócz naturalnej zdolności do odnawiania się są także odnawiane sztucznie – poprzez sadzenie lub siew przez człowieka w miejscu wycinki bądź klęski żywiołowej. Na jednym hektarze sadzi się 4-8 tys. sadzonek, zależnie od ich rodzaju.

Ochrona lasu

Na lasy zarówno iglaste jak i liściaste czyha szereg zagrożeń. Mogą one mieć podłoże biotyczne (np. szkodliwe grzyby i owady, które zwalczane są poprzez ograniczenie populacji), abiotyczne (obfite opady deszczu lub śniegu, silny wiatr), ale także antropogeniczne (czyli związane z działalnością człowieka, np. pożary lasów, zanieczyszczenia, turystyka i rekreacja – zwalczane są za pomocą edukowania społeczeństwa, a także poprze kary pieniężne). Działania dotyczące ochrony lasu mają charakter profilaktyczny lub aktywny w razie potrzeby (np. poprzez zabiegi agrolotnicze).

Użytkowanie lasu

Drzewa są elementem niezbędnym na naszej planecie. W związku z tym, użytkowanie lasów przez człowieka musi być ściśle kontrolowane w celu zapewnienia ciągłości
i efektywności funkcji, za które las, wraz z całym ekosystemem leśnym, odpowiada. Użytkowanie zasobów leśnych w głównej mierze opiera się na wycince i późniejszym wykorzystywaniu drewna w celach przemysłowych. Nie można jednak wykorzystywać zasobów bezmyślnie. Ilość drewna, które może zostać wycięte nazywa się etatem i jest określane dla każdego nadleśnictwa w planie urządzenia lasu raz na 10 lat. Etat określany jest przez kilka kryteriów – gatunek drzewa, wiek rębności (czyli wiek dojrzałości technicznej), przyrost i jest wyrażany w m3.


Urządzanie lasu

Zagadnienie to wiąże się w dużej mierze z dokumentem wspomniany wcześniej, czyli planie urządzania lasu – jest to dużych rozmiarów (trzy tomy), dokument, w którym znajdują się informacje dotyczące wszystkich działań, jakie powinny być przeprowadzone w danym lesie na przestrzeni 10 lat. Dokument ten składa się z trzech zasadniczych części:

  • części opisowej, która zawiera wiadomości o nadleśnictwie i analizuje gospodarkę przeszłą,
  • części inwentaryzacyjnej, w której znajduje się opis drzewostanów,
  • części określającej zadania, które muszą być zrealizowane w ciągu 10 lat, wraz  ze sposobami ich realizacji. 

Po opracowaniu, dokument ten, musi zostać zatwierdzony przez Ministra Środowiska, którym aktualnie jest Maciej H. Grabowski.


Łowiectwo

Jedną z pierwszych dziedzin, którą zajmował się człowiek, było łowiectwo. Ludzie polowali, by mieć co jeść, a co za tym idzie - przeżyć. Z biegiem czasu funkcja ta została zmodyfikowana i aktualnie łowiectwo pełni nieco inne zadanie. Współcześnie skupia się ono na kontroli liczebności zwierząt leśnych, ale także na ich ochronie. Zbyt duża liczba zwierząt powoduje zniszczenia i straty w ekosystemie, zbyt mała natomiast – straszy widmem wyginięcia. Tak stało się na przykład z żubrem, który w naturalnym środowisku wymarł
w czasie I wojny światowej. Dzięki odpowiednim działaniom, aktualnie w Polsce żyje około 600 sztuk tego zwierzęcia. Niektóre z gatunków są objęte całoroczną ochroną przez co nie można na nie wcale polować – takim zwierzęciem jest np. łoś – w Polsce można spotkać go
w ilości około 6500 sztuk. W Polsce na około 30 gatunków zwierząt poluje ponad 100 000 myśliwych.

Kuba Srebrzyński

Autor: Kuba Srebrzyński

O autorze: Kuba Srebrzyński - student II roku filologii polskiej w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie.

Dołącz do Kuby Srebrzyńskiego na Google+

Strona: www.meblesosnowe24.pl